Obchodní podmínky US V8 Garage

1. Výklad pojmů

1.1.  Prodávající – Josef Mikloš, se sídlem Plaská 103, 331 51 Kaznějov, IČ: 67109993, DIČ: CZ7512172063.

1.2.  Kupující – podnikatel nebo fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu, jejíž předmětem je převod vlastnického práva ke zboží a úhrada kupní ceny za něj.

1.3.  Podnikatel– Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí s odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s Prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.

1.4.  Smlouva – smlouva kupní, která byla uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím ústně, písemně nebo v elektronické podobě.

1.5.  Zboží – veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi.

1.6.  Cena – cena zboží dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito podmínkami.

1.7.  Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován jen jako „NOZ“.oo

1.8.  Den – není-li v těchto VOP zvlášť stanoveno jinak, rozumí se dnem pracovní den.

2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím

2.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (v textu též jako „VOP“) se vztahují na všechna práva a povinnosti plynoucí z uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek mají tyto přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.2.  Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena potvrzením objednávky kupujícího učiněné osobně, písemně, faxem nebo e-mailem.

2.3.  Prodávající je oprávněn objednávku vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, když Kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti se zrušením objednávky vznikne, když Kupující se přijetím těchto VOP výslovně vzdává práva na náhradu škod, které mu zrušením objednávky ze strany Prodávajícího mohou vzniknout. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně Prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží Kupujícím.

2.4.  Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.5.  Zboží, které bylo Kupujícím objednáno a Prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle Kupujícího vzato Prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody Kupujícího s Prodávajícím.

3. Objednávka zboží

3.1.  Objednávku zboží může Kupující učinit osobně, písemně, faxem nebo e-mailem.

3.2. v objednávce je Kupující povinen určit množství a druh, případně výrobní označení objednávaného zboží. Dále je povinen uvést místo dodání, způsob přepravy a termín dodání objednávaného zboží. Pokud nebude v objednávce uvedena cena objednávaného zboží, nebude tato objednávka akceptovaná Prodávajícím. V případě pochybností platí, že cena zboží účtovaná fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.

3.3.  Kupující se zavazuje předkládat Prodávajícímu objednávky v dostatečném předstihu podle povahy zboží. v případě, že Prodávající nebude schopen takovou objednávku z jakéhokoliv důvodu přijmout, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu.

3.4.  Prodávající splní svůj závazek, předá-li Kupujícímu zboží v množství, termínu a místě dodání, jak je stanoveno v objednávce.

3.5.  Nebude-li zvlášť sjednáno jinak, hradí Kupující veškeré náklady na dopravu dle smluvního dopravce se standardní dobou dodání od odeslání.

3.6.  Objednávky s požadavkem na expresní dodání (tj. dodání do 48 hodin od přijetí objednávky) jsou Prodávajícím akceptovány výhradně na základě písemné akceptace objednávky, za kterou se považuje i potvrzení objednávky e-mailem. V případě objednávky expresního dodání hradí Kupující plnou cenu dopravy ze sídla Prodávajícího na místo dodání Kupujícího a více náklady s expresní dodávkou spojené.

4. Místo a doba plnění

4.1.  Místo plnění (dodání) bude uvedeno v objednávce Kupujícího. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Kupujícího.

4.2.  Je-li dohodnutým místem plnění sídlo Prodávajícího, sídlo, příp. provozovna Kupujícího nebo jiné místo určené Kupujícím, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží Kupujícímu v sídle Prodávajícího nebo předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny Kupujícího nebo jiného místa určeného Kupujícím, a to ve lhůtě uvedené na potvrzené objednávce.

4.3.  Kupující je povinen objednané zboží, ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit. V případě odmítnutí převzetí zboží Kupujícím je dokladem o dodání zboží doklad prokazující předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

4.4.  Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je Kupující povinen převzít, a to i dílčí plnění, v souladu s těmito VOP.

4.5.  V případě sjednání místa plnění v sídle Prodávajícího a současně v případě, že Kupující si ve sjednaném termínu objednané zboží nepřevezme, bude objednané zboží Prodávajícím zasláno na náklady Kupujícího poštovní přepravou na adresu sídla Kupujícího.

4.6.  Pokud Prodávající odmítne převzít zboží, které mu bude řádně dodáváno Prodávajícím, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s dodáváním zboží a na smluvní pokutu ve výši 30% kupní ceny zboží, které Kupující odmítl převzít.

4.7.  Vrácení nebo výměna nepoužitého zboží je možná na základě uděleného písemného souhlasu Prodávajícího, a to výhradně na základě písemné žádosti Kupujícího odeslané Prodávajícímu do 10 dnů od převzetí zboží. Žádost o vrácení nebo výměnu dodaného zboží musí obsahovat datum dodání, přesné označení zboží názvem a číslo faktury, kterou byla účtována cena takového zboží. Zboží musí být vždy vráceno v obalu, ve kterém bylo zboží dodáno. Pokud bude Prodávající souhlasit s vrácením nebo výměnou zboží, je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu manipulační poplatek až do výše 20% ceny vráceného zboží, nejméně však poplatek ve výši 900,–Kč.

4.8.  Běžná lhůta dodání objednaného zboží činí 15 dnů, od přijetí objednávky Kupujícího. V případě, že Prodávající v akceptaci objednávky Kupujícího uvede jinou lhůtu dodání, jedná se o sjednanou lhůtu dodání, která má před úpravou dodací lhůty dle těchto VOP přednost; nebude-li Kupující souhlasit se lhůtou dodání uvedenou v akceptaci objednávky, je o tom povinen Prodávajícího ihned uvědomit, jinak platí, že Smlouva byla uzavřena se lhůtou dodání uvedenou Prodávajícím v akceptaci objednávky. Veškeré námi stanovené dodací termíny jsou orientační a mohou se měnit v návaznosti na změny terminů našich dodavatelů.

4.9  Cena přepravného, uvedená v košíku e-shopu, je pouze orietnační. Skutečná výše přepravného bude zkalkulována pro každou objednávku individuálně, podle rozměrů a váhy dané objednávky. v případě zvolení platby na dobírku bude k ceně přepravného připočten poplatek za doběrečné. Konkrétní výše přepravného bude uvedena ve faktuře dané objednávky, která bude zaslána na emailovou adresu kupujícího.

5. Kupní cena

5.1.  Kupní cena zboží je sjednána Smlouvou; v případě pochybností platí, že cena zboží účtovaná fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.

5.2.  Reklamní a propagační materiály Prodávajícího jsou podkladem jednání o uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu a/nebo doplnění svých reklamních materiálů, a to zejména v části ceny zboží.

5.3.  Podmínky pro případné poskytnutí slevy z kupní ceny zboží, množstevní slevy či skonta musí být výslovně smluvními stranami předem písemně dohodnuty.

5.4.  k ceně zboží bude účtována daň z přidané hodnoty, ve výši v souladu s  právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

5.5.  Veškeré uvedené ceny zboží vychází ze základní ceny našeho dodavatele a mohou být ovlivněny kurzovými rozdíly. Změny cen US V8 Garage jsou vyhrazeny.

5.6. Podmínky uplatnění slevového kupónu/letáku: Pro uznání slevy z akčního letáku, je nutné k vaší objednávce zaslat emailem naskenovaný originální leták včetně čárového kódu spolu s nezbytnými identifikačními údaji: jméno, příjmení, popř,firma uvedená v Obchodním rejstříku, mobilní telefonní číslo a funkční emailovou adresu pro ověření správnosti objednávky a další komunikaci. Jeden leták je platný pro jednu objednávku, která může obsahovat více položek pro každého jednotlivého zákazníka. Platnost každého akčního letáku, pokud není uvedeno jinak, je 6 od jeho vydání.

6. Platební podmínky

6.1.  Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.

6.2.  Na veškeré zboží, které není skladem a je nutno objednat u dodavatelů v zahraničí, požadujeme složení 100% zálohy za zboží včetně ceny dopravy, cla a DPH. Vrácení zálohy z důvodu posunu termínu externích dodavatelů není akceptováno. Pokud náš dodavatel zruší produkt, může být po vzájemné písemné dohodě záloha vrácena.

6.3.  Povinnost zaplatit kupní cenu je Kupujícím splněna uhrazením celé částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na účet Prodávajícího uvedeného na předmětné faktuře nebo uhrazením dobírky přepravci. Platba v hotovosti není možná.

6.4.  Za prodlení s úhradou kupní ceny za zboží sjednávají Prodávající a Kupující úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení. Sjednaný úrok z prodlení nekryje škody vzniklé nesplněním závazku Kupujícího k úhradě kupní ceny, když Prodávající a Kupující vylučují účinnost §1971 NOZ.

6.5.  Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen Prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby, a to i v rámci mimosoudních jednání; tyto náklady budou určeny podle vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění platném ke dni vzniku takového nároku Prodávajícího.

6.6.  V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 5 dnů, není Prodávají povinen dodat další dosud nedodané zboží na základě uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím; Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplacení kupních cen po splatnosti.

6.7.  Prodávající je oprávněn i po uzavření Smlouvy jednostranně zvýšit cenu zboží nebo služeb (např. jako důsledek zvýšení ceny zboží výrobcem, zvýšení DPH apod.), v takovém případě je Kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

7. Výhrada vlastnictví a nebezpečí škod

7.1.  Kupující nabude vlastnické právo ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zboží včetně DPH. Do té doby je Kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo Prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto ustanovení se nevztahuje na použití zboží k výrobním účelům, pro které je zboží určeno. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. zákaz dalšího prodeje takového zboží).

7.2.  v případě, že Kupující nezaplatí cenu zboží ve lhůtě splatnosti, je tato skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků Prodávajícího na náhradu škody, sankcí, nároku na zaplacení úroků z prodlení či ustanovení prorogaci, to vše dle těchto VOP.

7.3.  v případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy, je oprávněn žádat bezodkladné vrácení dodaného zboží, jehož cenu Kupující neuhradil. Nemůže-li Kupující převzaté zboží z jakéhokoliv důvodu vrátit, je povinen uhradit Prodávajícímu cenu zboží, kterou za dodané zboží Prodávajícímu neuhradil. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

7.4.  Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím.

7.5.  Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.

8. Práva z vad a záruka za jakost

8.1.  Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství; je-li zboží dodáváno odesláním (tj. předáním přepravci), je Kupující oprávněn prohlídku odložit do doby dopravení do místa určení (tj. do místa plnění). Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady a chybějící množství zboží při převzetí zboží, ostatní ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl.

8.2. V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn:

8.2.1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo

8.2.2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo

8.2.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.3.  Volba mezi nároky uvedenými v odst. 8.2. Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle odst. 8.1. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.4.  Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit namísto splnění nároků Kupujícího uplatněných v reklamaci a strany jsou si povinny vrátit vše, co na základě uzavřené Smlouvy plnily ke dni odstoupení od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení odstoupení od Smlouvy Kupujícímu.

8.5.  Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) plynoucí ze Smlouvy vůči Prodávajícímu postoupit třetí osobě bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

8.6.  Kupující a Prodávající tímto vylučují účinnost ust. §2108 NOZ a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.

8.7.  v případech, kdy Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, vyplývá tato skutečnost a doba záruky z obsahu písemně uzavřené Smlouvy nebo z obsahu písemného prohlášení Prodávajícího ve formě Záručního listu nebo dle odst. 8.8. až 8.9. těchto VOP. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen nárok plynoucí ze záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího ihned po vzniku takové nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí ustanovení těchto VOP dle odst. 8.2. až 8.4.

8.8.  Na nové zboží Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v době trvání 90 dní.

8.9.  Na použité zboží se záruka za jakost nevztahuje.

9. Salvatorská klauzule

9.1.  V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

10. Ochrana osobních údajů 10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete prodávajícímu. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. 10.2. Na požádání Vám písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@usv8garage.com, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 10.4. Možnost odhlášení Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. 10.6. Cookies Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce http://www.usv8garage.com/ochrana-osobnich-udaju/

 11. Závěrečná ustanovení

11.1.  Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem, a to v částech neupravených těmito VOP.

11.2.  Má-li Kupující vydány obchodní podmínky, na které ve své objednávce odkazuje, bude Smlouva uzavřena s tím, že v platnosti zůstávají části těchto VOP a obchodních podmínek Kupujícího, které si vzájemně neodporují.

11.3.  Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

11.4.  Pro případ sporu ohledně práv a povinností plynoucích nebo souvisejících se Smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím dle těchto VOP sjednávají smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu prvního stupně tak, že je-li dána věcná příslušnost krajského soudu, je místě příslušný Krajský soud v Plzni, a je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, je místně příslušný Okresní soud Plzeň-město.

11.5.  Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího se zveřejňují vyvěšením v provozovnách Prodávajícího a/nebo vytištěním na rub faktur a/nebo umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.usv8garage.com .

11.6.  Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP.

11.7.  Je-li spojen následek či účinek projevu vůle dle těchto VOP s doručením, považuje se za den doručení třetí den po prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky vůbec nedošlo.

11.8.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejněním na webových stránkách Prodávajícího, a to dnem 1. 3. 2014. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 1. 3. 2014 se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

11.9.  Prodávající a Kupující si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto VOP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Prodávajícím a Kupujícím či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění uzavřené Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Prodávající a Kupující potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.