INFORMACE o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

V souladu s čl. 13 a násl. GDPR Vám tímto poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů:

Správce: Josef Mikloš, IČ: 67109993, DIČ: CZ7512172063, se sídlem Plaská 103, 331 51 Kaznějov.

Kontaktní údaje: Josef Mikloš, adresa: Plaská 103, 331 51 Kaznějov, e-mail: info@usv8garage.com

Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, podpis, označení pracovní pozice, pracovní e-mailová adresa.

Účel zpracování (v návaznosti na právní základ): a) souhlas subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů – souhlas je vyžadován pouze výjimečně a pouze tehdy je-li takový souhlas nezbytný – odmítnutí udělení souhlasu nemá žádný negativní dopad na smluvní vztah se Správcem a není s ním spojena nemožnost poskytnutí zboží nebo služeb b) plnění smlouvy, které stranou je subjekt údajů – osobní údaje jsou zpracovávány pro úpravu a plnění vzájemných práv a povinností plynoucích z obchodního vztahu c) plnění právní povinnosti správce – účel je dán právními předpisy, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje obchodních partnerů z řad fyzických osob (např. předávání osobních údajů správci daně) d) oprávněný zájem správce – účel je dán zájmem správce na řádném a funkčním výkonu své podnikatelské činnosti (např. zpracování osobních údajů v CRM systému)

Nepoužíváme automatizované zpracování Vašich osobních údajů ani profilování.

Kategorie příjemců: Příjemci jsou dáni na základě účelu zpracování. Příjemci osobních údajů jsou zejména orgány státní správy a zpracovatelé správce (auditor, poskytovatel právních služeb apod.).

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Osobní údaje zpracované na základě souhlasu jsou uloženy po doby trvání důvodu udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

Osobní údaje zpracované pro plnění smlouvy jsou uchovány po dobu tří (3) let od zániku smlouvy, není-li právním předpisem stanovena delší doba. Pro případ uplatnění nároků z bezdůvodného obohacení se osobní údaje uchovávají po dobu deseti (10) let od vzniku takového nároku.

Osobní údaje zpracované pro plnění právní povinnosti Správce jsou uloženy po dobu stanovenou právním předpisem, který zpracování osobního údaje Správci ukládá.

Osobní údaje zpracované z důvodu oprávněného zájmu Správce jsou uloženy po dobu trvání oprávněného zájmu Správce, obvykle po dobu dvanácti (12) měsíců od jejich získání. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu deseti (10) dnů od jejich pořízení.

Webové stránky, Cookies, Google Analytics

Internetové stránky Správce: www.usv8garage.com používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Díky používání souborů cookie může Správce poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na webových stránkách Správce optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie Správci umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat webové stránky uživatelů. Účelem tohoto zjištění je usnadnit uživatelům využívání webových stránek Správce. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusí přístupové údaje zadávat při každém přístupu na webové stránky, protože je přebírá webová stránka a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit ukládání cookies nebo upravit jejich používání prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžně používaných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

Shromažďování obecných údajů a informací z webové stránky

Webová stránka Správce shromažďuje sérii obecných údajů a informací, když dotyčná osoba nebo automatizovaný systém vyvolá internetovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na webové stránky Správce(tzv. Referenční služby), (4) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (5) adresa internetového protokolu (IP adresa), (6) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (7) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Správce nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů, nedochází tak k žádnému automatizovanému zpracování osobních údajů, ani k profilaci subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně předali obsah webových stránek Správce, (2) optimalizovali obsah webových stránek Správce i zveřejněná marketingová sdělení, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost informačních systémů a webových technologií Správce a (4) mohli poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Z uvedených důvodů Správce statisticky analyzuje statisticky shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnosti dat podniku Správce a aby Správce zajistil optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracovává.

K analýze návštěvnosti webových stránek Správce a jejich vylepšení používá Správce službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookies. Jsou tak shromažďovány neosobní (anonymizované) údaje o uživatelích výše uvedených webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky jsou společností Google přeneseny a uloženy na serverech v USA.

Google, Inc. užívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání výše uvedených webových stránek a vytváření statistik. Google, Inc. může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno právním řádem nebo když tyto třetí strany zpracovávají uvedené informace jménem společnosti Google, Inc. Ta nespojuje IP adresu uživatelů webových stránek s jakýmikoli jinými daty a informacemi, která má k dispozici. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů při jejich používání naleznete na Google zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Veškerá svá práva při zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoli uplatnit u Správce využitím kontaktních údajů uvedených v této Informaci o zpracování údajů.

Právo na přístup

Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům.

K Vaší žádosti Vám bude sděleno, jaké konkrétní osobní údaje o Vás zpracováváme, pro jaký účel a z jakého právního důvodu. Na Vaši žádost budete rovněž informování o tom, kterým příjemcům jsou Vaše osobní údaje předávány, zejména budete upozorněni na předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Právo na opravu a právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut)

Pokud Správci předáte žádost o provedení opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů, je povinností Správce provést opravu zpracovávaných osobních údajů; o provedení opravy budete informováni.

Dojde-li k provedení opravy Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje jsou předávány dalším příjemcům, budou i tito další příjemci informováni o provedení opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů.

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR (údaje zpracované pro účely přímého marketingu);

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje, je Správce povinen smazat osobní údaje s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, jejichž výmaz jste vyžádali, o vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (vizte níže), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno dle shora uvedeného, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Vznesete-li námitku zpracování Vašich osobních údajů, pak Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. v případě přijetí námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, budete o tom informováni, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů budeme pokračovat. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, budete o tom informováni, zpracování ukončíme a provedeme výmaz Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Upozorňujeme, že výkonem práva na přenositelnost nesmí být dotčena práva jiných osob.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo na přezkum

Proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i proti způsobu vyřízení Vašich žádostí dle GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Nebudete-li spokojeni s vyřešením Vaší stížnosti u dozorového úřadu, máte právo na soudní přezkum jeho rozhodnutí.

Josef Mikloš